Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka i zwane jest w dalszym ciągu "Towarzystwem".

 

 • 2

Terenem działania jest miasto Kobyłka.

 

 • 3

Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Kobyłka.

 

 • 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 • 5

Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo, pieczęci, odznaki organizacyjnej i honorowej.

 

 • 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

 • 7

Celem Towarzystwa jest zjednywanie przyjaciół słowem, piórem i czynem, przysparzających pożytku i chwały dla miasta i rejonu. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju miasta, pobudzanie i rozwijanie czynów społecznych, życia kulturalnego, oświatowego, artystycznego i naukowego.

 

 • 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. popieranie, upowszechnianie i rozwijanie dorobku kulturalnego, prac naukowych oraz twórczości artystycznej;
 2. inicjowanie regionalnej działalności wydawniczej, współpraca w zakresie działalności społeczno-kulturalnej i naukowej z innymi stowarzyszeniami regionalnymi;
 3. skupianie instytucji i organizacji społecznych, a także działaczy kulturalnooświatowych i badaczy regionalnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem wiedzy, kultury i twórczości artystycznej;
 4. upamiętnianie miejsc związanych z historią Miasta, życiem ludzi i innych ważnych wydarzeń;
 5. zbieranie pamiątek związanych z historią Miasta i życiem ciekawych ludzi.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. - zwyczajnych,
 2. - wspierających,
 3. - honorowych.

 

 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, zainteresowany działalnością Towarzystwa.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje, na podstawie pisemnych deklaracji, Zarząd.

 

 

 • 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji.
 3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.
 4. Członkowie wspierający korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 • 12
 1. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa osobom fizycznym wybitnie zasłużonym dla Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego prawa wyborczego, natomiast nie opłacają składek.

 

 • 13

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

 1. korzystać ze wszystkich urządzeń i obiektów Towarzystwa;
 2. wybierać i być wybieranym do władz towarzystwa;
 3. oceniać działalność Towarzystwa i jego władz, a także wysuwać wnioski i postulaty;
 4. uczestniczyć w zebraniach, imprezach wycieczkowych i innych organizowanych przez Towarzystwo.

 

 • 14

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:

 1. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

 

 • 15
 1. Członkowie będący osobami fizycznymi przestają być członkami Towarzystwa na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu Towarzystwa;
 2. skreślenia przez Zarząd za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 2 lat;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
 4. wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania za działalność na szkodę Towarzystwa.
 1. Członkom skreślonym przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.

 

 • 16

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego będącego osobą prawną ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 2. skreślenia uchwałą Zarządu za niewywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy;
 3. utraty osobowości prawnej.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

 

 • 17
 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, stosownie do uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
 3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 • 18

W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą być uzupełnione do wysokości 1/3 osób będących członkami Towarzystwa.

 

 • 19
 1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie, a sprawozdawczowyborcze – co cztery lata.
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania powinno być doręczone w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

 • 20
 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

 • 21

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków; lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem przewidywanym w § 30.

 

 • 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie ogólnego kierunku działalności merytorycznej i finansów Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa;
 3. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;
 4. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 6. nadawanie na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa dotyczących skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania się Towarzystwa;
 9. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa wynikających z ich działalności w Towarzystwie.

 

 • 23
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony na piśmie Zarządowi Towarzystwa i zawierać proponowany porządek obrad.
 3. Zarząd Towarzystwa winien zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 • 24
  1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 - 7 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Towarzystwa.
  2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

 • 25

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o postanowienia Statutu, uchwały i wytyczne Walnego Zebrania;
 3. przygotowanie rocznych planów działalności i czuwanie nad ich realizacją;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;
 6. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie stałych oraz doraźnych organów pomocniczych Zarządu, takich jak: Komisje, zespoły i Kluby, oraz uchwalanie regulaminów ich działalności;
 7. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
 8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa;
 9. uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych Towarzystwa.

 

 • 26
 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos  Prezesa.

 

 • 27
 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i trzech członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

 

 • 28
 1. Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 1. składki członkowskie;
 2. dotacje, subwencje i darowizny;
 3. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa.

 

 • 29
 1. Dla ważności aktów prawnych, dotyczących praw majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza lub skarbnika (dwa podpisy).
 2. Dla ważności oświadczeń niemajątkowych wymaga się podpisu Prezesa jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie (dwa podpisy).

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 

 • 30

Uchwały dotyczące Statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 

 • 31

Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa Walne Zebranie dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.